འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བའི་སྒོ་གཅིག་པུ། ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་མི་ཉམས་པར། ཕྱོགས་མཐར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།  སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱང་ཞིང།  དགེ་བ་ཕུན་སུམ་སུམ་ཚོགས་པ་སྤྱད།  རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ།  དེ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།

 

KHAMAR RINPOCHE

NGAWANG SHEDUP CHOKYI GYALTSEN

SHEDUP RINPOCHE

SHEDUP TENPIE GYALTSEN